Privacy Statement of Temper

updated October 31, 2022

English copy can be found below (Dutch version is leading).

Welkom bij Temper! Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan zorgvuldig om met de informatie die je aan ons verstrekt. Hoe wij dit doen en waarvoor wij de informatie gebruiken, leggen we uit in dit privacy statement.

Je kunt op verschillende manieren in contact zijn met ons. Bijvoorbeeld als je één van onze websites bezoekt, je je hebt ingeschreven bij ons en/of als je hebt gereageerd op een opdracht. Ook als je aan het werk bent via ons of dat gedaan hebt. Maar ook als je deelneemt aan webinars, gebruik maakt van online tools of onze app(s) gebruikt, je ons een e-mail stuurt of contact met ons opneemt via social media. Eveneens als je bij ons solliciteert, een contactpersoon van een opdrachtgever of leverancier bent of als belangstellende onze websites bezoekt. Op al die situaties is dit privacy statement van toepassing.

In dit document leggen we uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen, verwerken en vastleggen, op welke momenten we dat doen en voor welke doeleinden. Tevens leggen we uit aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie we jouw gegevens laten verwerken. Dit document beschrijft jouw rechten en geeft aan waar je terecht kunt met vragen.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor de doeleinden zoals in dit privacy statement beschreven. We hebben zowel organisatorisch als technisch (IT) maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat er verkeerd omgegaan wordt met jouw gegevens, zoals vernietiging, wijziging, verlies, vervalsingen en niet toegestane toegang tot jouw gegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door derden naar wiens website de Temper website hyperlinks bevat en waar Temper geen controle over heeft. Voor informatie over de verwerking van gegevens door deze derde websites verwijzen wij naar de desbetreffende privacy en/of cookie statements.

Dit zijn wij

Dit is het privacy statement van Temper B.V. (een in Nederland gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) en UK Temper Ltd. (een in het VK gevestigde kapitaalvennootschap met ICO registratienummer ZB418852) (hierna ook aangeduid met “Temper” of “wij”). Afhankelijk van of je de Nederlandse of Engelse entiteit benaderd, is respectievelijk Temper B.V. of UK Temper Ltd. jouw verwerkingsverantwoordelijke en kunnen verschillende wetten inzake gegevensbescherming van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens. Ten behoeve van onze activiteiten in het VK en de EU zijn de Britse General Data Protection Regulation (UK GDPR) en de EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) van toepassing met betrekking tot diensten die wij aan aanbieden. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Met uitzondering van UK Temper Ltd, gevestigd op Oak House, Tanshire Park, Shackleford Road, Elstead, Surrey GU8 6LB, zijn de overige Temper entiteiten allen gevestigd op John M. Keynesplein 12 (1066 EP) Amsterdam, Nederland.

Deze gegevens verzamelen we over jou

Als je bij ons terecht komt, verzamelen we gegevens van jou. Bijvoorbeeld als je onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze apps, solliciteert naar een baan bij Temper of contact opneemt met ons.

Temper verzamelt de volgende gegevens:

1. Als je je bij ons inschrijft:

 • Account log in gegevens en wachtwoord
 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Datum, plaats van geboorte en leeftijd.
 • CV-gegevens, zoals werkervaring en opleiding, diploma’s en certificaten
 • Foto’s en filmpjes die je zelf instuurt naar ons
 • Profielbeoordeling en vaardigheden gerelateerd aan jouw profiel
 • Tijden en data van de klussen die je doet
 • Gegevens over je mobiliteit, welke vervoersmiddelen heb je, welke rijbewijzen
 • Overige gegevens die relevant kunnen zijn voor de vraag welke opdracht bij jou past
 • Financiële gegevens, zoals IBAN
 • BSN nummer, indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke fiscale vereisten of die van opdrachtgevers
 • KvK gegevens en BTW nummer

2. Als je onze contactpersoon bent van een klant, leverancier, opdrachtgever of een andere zakelijke relatie:  

 • Je naam
 • Contactgegevens zoals e-mail, telefoonnummer
 • Zakelijke gegevens zoals KvK-nummer, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die relevant zijn voor de samenwerking die we hebben

3. Als je bij ons solliciteert of deelneemt aan onze recruitment activiteiten zoals meet-ups, webinars of job alerts:

 • Je naam
 • Contactgegevens, zoals e-mail adres en telefoonnummer
 • Foto die je zelf instuurt (indien van toepassing)
 • CV-gegevens, zoals werkervaring en opleiding, diploma’s en certificaten (indien van toepassing)

4. Als je bij ons meedoet aan een onderzoek:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Datum en plaats van geboorte, leeftijd en geslacht
 • Uiterlijke kenmerken (indien online interviews worden opgenomen met video)

Hierom verwerken we jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en uit te kunnen voeren en om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw wensen en verwachtingen
 • om onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren en daarvoor managementinformatie te kunnen verzamelen
 • om jou te informeren over onze dienstverlening. Hiervoor gebruiken we nieuwsbrieven, mailings met informatie over onze dienstverlening of zaken die daaraan gerelateerd zijn. In bepaalde omstandigheden hebben wij hiervoor jouw toestemming nodig onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zie verder hieronder in het gedeelte "Wij verwerken jouw gegevens op basis van deze grondslagen"). Hiervoor werken we met een opt-in die je kunt terugvinden op onze websites / apps.
 • om de relaties met opdrachtgevers, FreeFlexers, leveranciers of een andere zakelijke relaties te beheren  
 • om jou te kunnen uitnodigen voor events, meetings, bijeenkomsten
 • om het contact tussen ons eenvoudiger te maken, zoals chatten via de websites, vragen die je via de website stelt
 • om de wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen die rusten op ons en de opdrachtgevers
 • om eventueel te kunnen voorzien in relevante verzekeringen
 • ter behandeling en verwerking van sollicitaties
 • om onderzoeken te kunnen doen naar tevredenheid

Wij verwerken jouw gegevens op basis van deze grondslagen

Temper verwerkt jouw persoonsgegevens op een van de volgende wettelijke grondslagen:

Verwerkingsgrond
Voorbeeldverwerking
Overeenkomst - indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
Aanbieden aan en beheren van de werkzaamheden van FreeFlexers en opdrachtgevers.
Wettelijke verplichting - indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Financieel en fiscaal management en externe rapportageverplichtingen en het verzamelen en verstrekken van informatie vereist door of in verband met audits, onderzoeken of enquêtes van regelgevende instanties.
Gerechtvaardigd belang - indien wij voor de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben
• dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren, d.w.z. zo efficiënt mogelijk zijn zodat we u de beste service tegen de beste prijs kunnen leveren.
• organiseren van events, meetings, bijeenkomsten, d.w.z. ervoor zorgen dat wij in contact blijven met onze klanten en leveranciers over onze bedrijfsvoering en diensten.
• beheren van klant, leverancier, opdrachtgever of een andere zakelijke relaties.
• recruitment, d.w.z. ervoor zorgen dat de meest geschikte kandidaten worden aangenomen en tegelijkertijd een eerlijk en efficiënt recruitmentproces doorlopen.
• chatfunctie op de website, d.w.z. om u toegankelijke klantenondersteuning te bieden via een online chatfunctie
Toestemming - indien je toestemming hebt gegeven
Registreren van de toestemming voor marketing communicatie

Je mag alle toestemmingen die je gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken. Dit kan wel invloed hebben op de dienstverlening die we je kunnen bieden. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen voorafgaand aan deze intrekking.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, zoals onze gelieerde bedrijven, dienstverleners, klanten of autoriteiten, beperken wij dit tot het minimaal vereiste of wat wettelijk verplicht is en spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat die derde aan dezelfde regels gebonden is als wij. Bij het verstrekken van jouw gegevens derden (opdrachtgevers, de belastingdienst, etc.) beperken we dit zoveel mogelijk tot het minimale of wettelijk verplichte. Temper kan jouw persoonsgegevens delen met haar gelieerde ondernemingen. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld buiten de EU en de UK. De UK waarborgt een beschermingsniveau dat in wezen gelijkwaardig is aan het niveau dat door de EU-wetgeving wordt gewaarborgd.

Voor onze dienstverlening maken we jouw gegevens inzichtelijk voor onze medewerkers, maar alleen aan die collega’s waarvoor dit van belang is voor het werk dat ze doen en op wie allemaal een door ons bedongen contractuele geheimhoudingsverplichting rust.

Voor de uitvoering van onze diensten, werken wij samen met geselecteerde verwerkers die voldoende privacy waarborgen bieden. Wanneer je bij jouw aanmelding op ons platform een selfie en een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs moet uploaden om jouw leeftijd en identiteit te kunnen verifiëren, wordt die check uitgevoerd door een derde partij (Onfido Limited). Omdat het gevoelige informatie betreft, hebben we gekozen voor een betrouwbare partij als Onfido die voldoet aan ‘Soc 2 Type II’, wat inhoudt dat ze het hoogste niveau van gegevensbeveiliging en privacy-accreditatie hebben dat beschikbaar is voor een identiteitsverificatieprovider.

Wij vinden de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening belangrijk en laten daarom controles en audits uitvoeren door accountants en audit partijen instellingen. Tijdens deze controles kunnen jouw gegevens verstrekt of ingezien worden, uitsluitend met als doel om onze kwaliteit te waarborgen en onze bedrijfsvoering op het hoogste niveau te houden. We kunnen niet uitsluiten dat we jouw gegevens moeten vrijgeven, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of in het kader van een onderzoek door politie of justitie. We zullen in dat geval ons inspannen om jou daarover te informeren, tenzij wij om wettelijke redenen of aanwijzingen van politie en/of justitie dat niet mogen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Temper bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang Temper bij de wet verplicht is. Persoonsgegevens bewaren wij gedurende de periode dat u actief bent op het platform. Indien je 12 maanden geen gebruik maakt van Temper verwijderen wij automatisch jouw persoonsgegevens en account. Ten aanzien van bepaalde gegevens die worden verwerkt in verband met onze algemene administratieplicht zijn wij wettelijk verplicht om deze 7 jaar te bewaren.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze te wissen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en bestanden te verwijderen of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd

Dit zijn jouw rechten

De uitvoering van onderstaande rechten zijn allen onder voorbehoud van wettelijke uitzonderingen en/of beperkingen. Je kunt van deze rechten gebruik maken via de contactgegevens in de sectie “Hier kun je terecht”.

 • Recht op inzage - je kunt Temper te allen tijde verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Temper over jou beschikt.
 • Recht op correctie - je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of deze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken - je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die wij verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. We zullen de verwerking staken, tenzij er dwingende gronden zijn dit niet te doen. Als je bezwaar wilt maken tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden dan zullen wij dit altijd inwilligen.
 • Recht op dataportabiliteit – je mag de persoonsgegevens die we met toestemming van jou of in het kader van onze dienstverlening aan FreeFlexers verwerken opvragen in een gestructureerde, digitaal gangbare en leesbare vorm en/of deze vervolgens aan een andere verantwoordelijke overdragen.
 • Recht op beperking – Indien je gegevens onjuist blijken te zijn, jij van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken, of je gegevens niet meer noodzakelijk blijken te zijn voor onze verwerkingsdoelen kun je ons altijd vragen om de verwerking van deze gegevens te beperken.
 • Recht om vergeten te worden / verzoek om verwijdering – je kunt Temper vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen je gegevens verwijderen, tenzij wij verplicht zijn dergelijke gegevens te bewaren om te voldoen aan een contractuele of wettelijke verplichting of wij hiervoor een redelijke grond hebben (bijvoorbeeld het tegengaan van misbruik van ons platform).

Cookies

Temper maakt gebruik van cookies om jouw online ervaring en die van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op jouw apparaat worden geplaatst. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat jouw apparaat waarmee je onze diensten gebruikt, wordt herkend. Je kunt deze cookies uitschakelen in de browser. Hieronder vind je meer informatie over hoe we omgaan met gegevens van en over jou als je onze website bezoekt.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het platform van Temper goed werkt. Zo kun je ingelogd blijven op de website en/of app en worden jouw voorkeuren opgeslagen.

Functionele cookie
Bewaartermijn
Authenticatie status, Magic link & Email onthouden
Oneindig
Referral code wanneer je het platform bezoekt via een ‘Vrienden uitnodigen’-link
6 maanden
Functioneel gebruik van local storage (worden als cookies opgeslagen in oudere browsers)
Klussenoverzicht zoekfilters: gekozen categorieën, afstand en regio
Klussenoverzicht scroll positie, datumselectie en list/grid view voorkeur
12 maanden

Analytische cookies

Deze cookies helpen het platform van Temper te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop je het platform van Temper gebruikt. Dit omvat informatie over de meest bezochte pagina’s, jouw klikgedrag en de periode dat je je op ons platform bevindt.

Naam
Functie
Bewaartermijn
Google Analytics
Deze tool geeft iedere gebruiker een uniek nummer waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals het aantal bezochte pagina’s, hoeveel gebruikers we in bepaalde regio’s hebben en welke bezoekers direct wegklikken. De gegevens die Google Analytics analyseert zijn geanonimiseerd en niet beschikbaar voor derden.
26 maanden - hierdoor kunnen wij ieder jaar data vergelijken.
Intercom
Temper gebruikt Intercom voor support en ter organisatie van het gebruikers­bestand.
Zolang gebruiker actief is op het platform. Indien gebruiker 12 maanden geen activiteit vertoont, worden de persoons­gegevens vernietigd.
Segment
Segment analyseert het gebruik van het platform.
Zolang gebruiker actief is op het platform. Indien gebruiker 12 maanden geen activiteit vertoond, worden de persoons­gegevens vernietigd.
Pipedrive
Met deze tool houden we in de gaten in welke fase van het aanmeldingsproces een (potentiële) gebruiker zich bevindt.
6 maanden
Hotjar
Hotjar zorgt ervoor dat wij inzicht verkrijgen in hoe gebruikers over het platform navigeren. Vervolgens geeft deze tool ons de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren en zo de gebruikers­ervaring te verbeteren.
3 maanden
LinkedIn Insights Tag
De LinkedIn Insights Tag bevat een stuk code waarmee wij kunnen meten welke pagina’s gebruikers op onze website hebben bezocht. Hiermee kunnen wij de resultaten van onze advertenties op LinkedIn analyseren. De LinkedIn insights Tag houdt ook bij welke gebruikers zich in hebben geschreven op Temper nadat zij op een advertentie in LinkedIn hebben geklikt.
180 dagen
Braze
Met Braze analyseren wij het gebruik van het platform.
Zolang gebruiker actief is op het platform. Indien gebruiker 12 maanden geen activiteit vertoond, worden de persoons­gegevens vernietigd.
Pardot
Pardot houdt de activiteiten van bezoekers bij. De tool slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op, alleen een unieke identificatie.
Zolang gebruiker actief is op het platform.

Marketing- en andere cookies

Marketingcookies worden onder andere gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties aan jou te tonen, een koppeling te maken met sociale media en de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Naam
Functie
Bewaartermijn
Google Tag Manager
Deze tool wordt gebruikt om datascripts eenvoudig te installeren op het platform zonder dat hiervoor een developer nodig is. Google Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens van gebruikers.
N.v.t.
Google Optimize
Met Google Optimize voeren we tests uit op het platform. Denk hierbij aan het vertonen van verschillende pagina­mogelijkheden aan gebruikers. De tool krijgt inzage in het klik- en navigatiegedrag van gebruikers.
6 maanden
Google Adwords pixel
Met dit datascript houden wij bij welke gebruikers zich hebben ingeschreven op het platform nadat zij op een advertentie hebben geklikt in Google zoekmachine.
26 maanden
Bing Ads pixel
Dit datascript verzamelt gegeven over gebruikers die zich hebben ingeschreven op het platform nadat zij op een advertentie in de Bing zoekmachine hebben geklikt.
26 maanden
Trustpilot
Deze cookie maakt een koppeling tussen het platform van Temper en de reviewsite Trustpilot. Nieuwe gebruikers kunnen hierdoor direct op het platform van Temper zien hoeveel sterren andere gebruikers ons geven op de de reviewsite van Trustpilot. Trustpilot verzamelt verder geen gegevens van gebruikers.
N.v.t.
Facebook Pixel
De Facebook Pixel bevat een stukje code waarmee wij kunnen meten welke pagina’s gebruikers op onze website hebben bezocht. Hiermee kunnen wij vervolgens gerichte advertenties maken. De Facebook Pixel houdt ook bij welke gebruikers zich in hebben geschreven op Temper nadat zij op een advertentie in Facebook hebben geklikt. Ook kan Facebook – via de integratie met Braze – cookies plaatsen en zo informatie ontvangen over jouw gebruik van ons platform en internet/apps. Op deze manier kunnen zij jou gepersonal­iseerde advertenties laten zien.
180 dagen
Doubleclick
Doubleclick is een onderdeel waar online banners kunnen worden vertoond via het netwerk van google. Doubleclick houdt bij hoe vaak er op deze banners is geklikt.
180 dagen
Daisycon pixel
Met dit stukje script wordt gemeten welke affiliatewebsites een nieuwe gebruiker hebben aangebracht bij Temper. De pixel houdt adresgegevens, naam en telefoonnummers bij.
180 dagen
temper.you-canbook.me
Via deze tool kunnen gebruikers aangeven of zij geholpen willen worden bij het aanmeldings­proces. Door middel van het invullen van naam, telefoonnummer, email en woonplaats wordt er door Temper op een tijdstip van voorkeur contact met de betreffende gebruiker opgenomen.
Deze gegevens worden verwijderd van de server zodra wij contact hebben opgenomen met de gebruiker die heeft verzocht om contact.
Snapchat Pixel
De Snapchat pixel bevat een stukje code waarmee wij kunnen meten welke gebruikers zich geregistreerd hebben nadat zij een advertentie van Temper op Snapchat hebben gezien. De pixel gebruikt hiervoor het telefoonnummer & e-mailadres van de gebruiker.
180 dagen

Wanneer je toestemming geeft voor het gebruik van cookies op onze website, betekent dit dat je ook toestemming geeft aan Google om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de levering en meting van digitale advertenties. Meer informatie hierover vind je op de Privacy & voorwaarden-site van Google.

Hier kun je terecht

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de privacyverklaring of de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, laat het ons dan weten door ons een chatbericht te sturen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of in het geval van het Verenigd Koninkrijk, de Information Commissioner's Office. Neem hiervoor direct contact met hen op.

Aanpassingen

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 31/10/2022.

English version

Welcome to Temper! Your privacy is very important to us, and we handle any information with which you provide us with care. We explain how we do this and what we use the information for in this privacy statement.

There are several ways you can get in touch with us. For example, if you visit one of our websites, if you have registered with us and/or if you have responded to an assignment. Even if you are working through us or have done so. But also if you participate in webinars, use online tools or use our apps, send us an email or contact us via social media. Likewise, if you apply with us for a job, are a contact person of a client or supplier or visit our websites as an interested party. This privacy statement applies to all these situations.

In this document, we explain which of your personal data we collect, process and record, when we do so and for what purposes. We also explain to whom we provide your data and who we engage to have your data processed. This document describes your rights and indicates where you can turn with questions.

We only use your data for the purposes described in this privacy statement. We have implemented both organisational and technical (IT) measures to prevent misuse of your data, such as destruction, modification, loss, falsification and unauthorised access to your data. This privacy statement does not apply to third-party websites that are connected with this website through links. Under no circumstances can we be held liable for the processing of personal data by third parties to whose website the Temper website contains hyperlinks and over which Temper has no control. For information about the processing of data by these third-party websites, please refer to the relevant privacy and/or cookie statements.

This is us

This is the privacy statement of Temper B.V. (a Dutch established limited liability company) and UK Temper Ltd. (a UK established limited company with ICO registration no. ZB418852), hereinafter also referred to as “Temper” or “we”. We are the controller as referred to in the rules and regulations in the field of data protection. Depending on whether you engage the Dutch entity or the UK entity, respectively Temper B.V. or UK Temper Ltd. acts as your controller and different data protection laws may apply to our processing of your personal data. For the purposes of our UK and EU operations, the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) and the EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) apply in relation to services we offer. Excluding UK Temper Ltd., which is established at Oak House, Tanshire Park, Shackleford Road, Elstead, Surrey GU8 6LB, all other Temper entities are established at John M. Keynesplein 12 in (1066 EP) Amsterdam, the Netherlands.

We collect this data about you

If you come to us, we will collect data from you. For example, if you visit our websites, use our apps, apply for a job at Temper or contact us.

Temper collects the following data:

1. If you register with us:

 • Name and address details (name, address, place of residence)
 • Your account login details and password
 • Contact details, such as email address and phone number
 • Date, place of birth, and age.
 • CV data, such as work experience and training, diplomas and certificates
 • Photos and videos that you send to us yourself
 • Your profile rating and endorsed skills associated with your account profile
 • Times and dates of the gigs you work
 • Information about your mobility, what means of transport you have, what driving licences
 • Other information that may be relevant to the question as to which assignment suits you
 • Financial data, such as IBAN
 • BSN number, if necessary to meet our statutory tax requirements or those of clients
 • Chamber of Commerce details and VAT number

2. If you are our contact person for a customer, supplier, client or other business relationship:  

 • Your name
 • Contact details such as email, phone number
 • Business data such as Chamber of Commerce number, VAT number, payment details and other data relevant to the cooperation we have

3. If you apply to us or participate in our recruitment activities such as meet-ups, webinars or job alerts:

 • Your name
 • Contact details such as email address and phone number
 • Photo you submit yourself (if applicable)
 • CV data, such as work experience and training, diplomas and certificates (if applicable)

4. If you participate in a survey with us:

 • Name and address details (name, address, place of residence)
 • Contact details, such as email address and phone number
 • Date and place of birth, age and sex
 • Physical characteristics (if online interviews are recorded with video)

This is why we process your data

We process your data for the following purposes:

 • in order to be able to offer and carry out our services and to bring them as much as possible in line with your wishes and expectations
 • to develop and improve our services and to be able to collect relevant management information
 • to inform you about our services. For this purpose, we use newsletters, mailings with information about our services or related matters.  We need your consent to do this in certain circumstances under applicable data protection laws (see further below in “We process your data on the basis of these principles” section). For this purpose we work with an opt-in that you can find on our websites/apps
 • to manage relationships with clients, FreeFlexers, suppliers or other business relationships  
 • to be able to invite you to events, meetings or gatherings
 • to make the contact between us easier, such as chatting via the websites, questions you ask via the website
 • to comply with the legal and contractual obligations that rest on us and the clients
 • in order to be able to provide relevant insurance if necessary
 • for the handling and processing of job applications
 • to be able to carry out surveys satisfactorily

We process your data on the basis of these principles

Temper processes your personal data on one of the following legal bases:

Reason for processing
Processing example
Agreement – if the processing is necessary for the execution of an agreement
Offering and managing the activities of FreeFlexers and clients.
Legal obligation – if the processing is necessary to comply with a legal obligation
Financial and tax management and external reporting obligations and gathering and providing information required by or relating to audits, enquiries or investigations by regulatory bodies.
Legitimate interest – if we have a legitimate interest in the processing
• developing and improving services i.e., to be as efficient as we can so we can deliver the best service to you at the best price
• organising events, meetings, gatherings i.e., making sure we keep in touch with our customers and suppliers for about our business operations and services.
• managing customer, supplier, client or other business relationships.
• recruitment i.e. to ensure that the most appropriate candidates are hired whilst running a fair and efficient recruitment process.
• chat function on the website i.e., to provide accessible customer support to you through an online chat function.
Consent - if you have given consent
Registration of consent for marketing communication

You may withdraw any consent you have given to process your personal data at any time. However, this may affect the services we can offer you. Withdrawal of consent does not affect the processing prior to such withdrawal.

To whom do we provide your data?

We consider your privacy to be very important and treat your data with care and confidentiality. If we transfer your data to a third party, such as our affiliate companies, service providers, clients or authorities, we will limit this to the minimum required or what is legally required and make every effort to ensure that that third party is bound by the same rules as us. When providing your data to third parties (clients, the tax authorities, etc.), we limit this to the minimum or what is legally required. Temper my share your personal data with its affiliated companies.

No personal data is shared outside the EU and the UK. The UK ensures a level of protection that is essentially equivalent to that guaranteed by EU legislation. For our services, we make your data transparent to our employees, but only to those colleagues for whom this is important for the work they do and who are all subject to a contractual confidentiality obligation stipulated by us.

For the performance of our services, we work together with selected processors who offer sufficient privacy guarantees. If you need to upload a selfie and a copy of your passport or identity document to verify your age and identity when registering on our platform, this check will be carried out by a third party (Onfido Limited). Because it concerns sensitive information, we have chosen a trusted party like Onfido that complies with ‘Soc 2 Type II’, which means they have the highest level of data security and privacy accreditation available to an identity verification provider.

We consider the quality of our organisation and our services to be important and therefore have checks and audits carried out by auditors and audit party institutions. During these audits, your data may be provided or accessed solely for the purpose of ensuring our quality and keeping our business operations at the highest level. We cannot rule out the possibility that we may have to disclose your data, for example by means of a court order or in the context of an investigation by the police or the judiciary. In that case, we will endeavour to inform you of this, unless we are not permitted to do so for legal reasons or on instructions from the police and/or the judiciary.

How long do we store your data?

Temper will not store your personal data for longer than is necessary for the performance of its services or as long as Temper is required by law. We store personal data during the period that you are active on the platform. If you do not use Temper for 12 months, we will automatically erase your personal data and account. With regard to certain data processed in connection with our general administrative obligation, we are legally obliged to keep these for seven years.

When we no longer need your personal data, or when we are legally obliged to erase it, we will take all reasonable steps to erase it from our systems and files or take steps to anonymise it properly so that it can no longer be used to identify you.

These are your rights

The implementation of the rights below are all subject to legal exceptions and/or restrictions. You can exercise these rights via contact details in the “How to contact us" section.

 • Right of access – you can request Temper to allow you to inspect your personal data at any time.
 • Right to rectification – you have the right to have your personal data corrected if it is incorrect or outdated and/or to have incomplete personal data completed.
 • Right to object – you can object to the processing of your personal data that we process on the basis of legitimate interest. We will stop processing unless there are compelling reasons not to do so. If you wish to object to processing for direct marketing purposes, we will always comply with this.
 • Right to data portability – you may request the personal data that we process with your consent or in the context of our services to FreeFlexers in a structured, commonly used and machine-readable format and/or subsequently transfer it to another controller.
 • Right to restriction – if your data appears to be incorrect, you believe that we are processing your data unlawfully, or your data no longer appears to be necessary for our processing purposes, you can always ask us to restrict the processing of this data.

Right to be forgotten / request for erasure – you can ask Temper to delete your personal data. We will delete your data unless we are required to retain such data in order to comply with a contractual or legal obligation or we have reasonable grounds to do so (for example, to prevent misuse of our platform).

Cookies

Temper uses cookies to improve your online experience and that of others. Cookies are small text files that are placed on your device by the browser. These cookies ensure, among other things, that the device you use for our services is recognised. You can disable these cookies in the browser. Below you will find more information about how we handle data from and about you when you visit our website.

Functional cookies

Functional cookies ensure that the Temper platform works properly. This way, you can stay logged in to the website and/or app and your preferences will be saved.

Functional cookie
Bewaartermijn
Authentication status, Magic link & Remember email
Infinite
Referral code when you visit the platform via an ‘Invite friends’ link
6 months
Functional use of local storage (stored as cookies in older browsers)
• Shift overview search filters: selected categories, distance and region
• Shift overview scroll position, date selection and list/grid view preference
12 months

Analytics cookies

These cookies help to improve Temper’s platform. The cookies collect information about how you use the Temper platform. This includes information about the most frequently visited pages, your click behaviour and the period you are on our platform.

Name
Function
Retention period
Google Analytics
This tool gives each user a unique number that can be used to analyse data such as the number of pages visited, how many users we have in certain regions and which visitors click away immediately. The data that Google Analytics analyses are anonymized and not available to third parties.
26 months – this allows us to compare data every year.
Intercom
Temper uses Intercom for support and to organise the user database.
As long as the user is active on the platform. If the user does not show any activity for 12 months, the personal data will be destroyed.
Segment
Segment analyses the use of the platform.
As long as the user is active on the platform. If the user does not show any activity for 12 months, the personal data will be destroyed.
Pipedrive
With this tool, we keep an eye on which phase of the registration process a (potential) user is in.
6 months
Hotjar
Hotjar ensures that we gain insight into how users navigate the platform. Subsequently, this tool gives us the opportunity to make improvements and thus improve the user experience.
3 months
LinkedIn Insights Tag
The LinkedIn Insights Tag contains a piece of code that allows us to measure which pages users have visited on our website. This enables us to analyse the results of our advertisements on LinkedIn. The LinkedIn Insights Tag also keeps track of which users have subscribed to Temper after clicking on an advertisement in LinkedIn.
180 days
Braze
With Braze, we analyse the use of the platform.
As long as the user is active on the platform. If the user does not show any activity for 12 months, the personal data will be destroyed.
Pardot
Pardot keeps track of visitors’ activities. The tool does not store any personally identifiable information, only a unique identifier.
As long as the user is active on the platform.

Marketing and other cookies

Marketing cookies are used, among other things, to show you relevant and personalised advertisements, to link to social media and to measure the effectiveness of an advertising campaign.

Name
Function
Retention period
Google Tag Manager
This tool is used to easily install data scripts on the platform without the need for a developer. Google Tag Manager does not collect any personal data from users.
N/A
Google Optimize
With Google Optimize, we run tests on the platform. Consider showing various page options to users. The tool provides an insight into the click and navigation behaviour of users.
6 months
Google Adwords pixel
With this data script, we keep track of which users have registered on the platform after clicking on an ad in the Google search engine.
26 months
Bing Ads pixel
This data script collects information about users who have registered on the platform after clicking on an ad in the Bing search engine.
26 months
Trustpilot
This cookie creates a link between the platform of Temper and the review site Trustpilot. This allows new users to see directly on the Temper platform how many stars other users give us on the Trustpilot review site. Trustpilot does not collect any further data from users.
N/A
Facebook Pixel
The Facebook Pixel contains a piece of code that allows us to measure which pages users have visited on our website. This allows us to create targeted advertisements. The Facebook Pixel also keeps track of which users have subscribed to Temper after clicking on an advertisement in Facebook. Facebook may also place cookies – via the integration with Braze – and thus receive information about your use of our platform and the Internet/apps. This way, they can show you personalised ads.
180 days
Doubleclick
DoubleClick is a component where online banners can be displayed via the Google network. DoubleClick keeps track of how often these banners have been clicked.
180 days
Daisycon pixel
This piece of script is used to measure which affiliate websites have introduced a new user to Temper. The pixel keeps track of address details, name and phone numbers.
180 days
temper.you-canbook.me
This tool allows users to indicate whether they want help with the registration process. Temper will contact the user concerned at a preferred time by filling in their name, telephone number, email address and place of residence.
This data will be deleted from the server as soon as we have contacted the user who has requested us to contact them.
Snapchat Pixel
The Snapchat pixel contains a piece of code that allows us to measure which users have registered after seeing an advertisement from Temper on Snapchat. The pixel uses the user’s phone number and email address for this purpose.
180 days

When you give consent to our website user data privacy notice, this means that you also give consent to Google to use your personal data for delivery and measurement of digital advertising. Find more information on this on Google’s Privacy & Terms site.

How to contact us and make complaints

Your privacy is important to us! If you have any questions, comments or complaints about the privacy statement or the way in which we process your data, please let us know by sending us a chat message. You also have the right to lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority, or in the case of the UK, the Information Commissioner’s Office. To do so, please contact them directly.

Modifications

We can modify this privacy statement. The most current privacy statement can always be consulted via our websites. This privacy statement was last updated on 31/10/2022.